Members

2024-current CCSGN Management Team

President: Baoqin Zhang

2020-2023 CCSGN Management Team

President: Wei Lin

2019-2020 CCSGN Management Team

President: Haiyang Zhang

2017-2018 Present CCSGN Management Team

President: Jie Zhang

2016 CCSGN Management Team

President: Xianglan Zhu

2015 CCSGN Management Team

President: Hui Zhang

2014 CCSGN Management Team

President: Yingtao Yu

2013 CCSGN Management Team

President: Zhigang Wang

2012 CCSGN Management Team

President: Xinyun Guo

2011 CCSGN Management Team

Treasurer: Xiuhua Zhang, Xin Chen
General Affair/Facility manager: Zhihai Zhang
Activity/program manager: Yu Luo(Aloe Rioux), Qinghua Han
Food manager: Muchun Wan, Yongting Yang
Supply manager: Mi Long
Youth manager: Xiaohong Zhao, Ping Li
Website manager: Ping Shen, Zhigang Wang
Membership/Communication manager: Xin Chen
Vice President: Xinyun Guo
President: Lingsong Wu