Members

2017-Present CCSGN Management Team

President: Jie Zhang

2016-2017 CCSGN Management Team

President: Xianglan Zhu

2015-2016 CCSGN Management Team

President: Hui Zhang

2014-2015 CCSGN Management Team

President: Yingtao Yu

2013-2014 CCSGN Management Team

President: Zhigang Wang

2012-2013 CCSGN Management Team

President: Xinyun Guo

2011-2012 CCSGN Management Team

Treasurer: Xiuhua Zhang, Xin Chen
General Affair/Facility manager: Zhihai Zhang
Activity/program manager: Yu Luo(Aloe Rioux), Qinghua Han
Food manager: Muchun Wan, Yongting Yang
Supply manager: Mi Long
Youth manager: Xiaohong Zhao, Ping Li
Website manager: Ping Shen, Zhigang Wang
Membership/Communication manager: Xin Chen
Vice President: Xinyun Guo
President: Lingsong Wu